Privacybeleid

 • We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van hma GmbH een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de website van hma GmbH is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

  De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die voor hma GmbH gelden. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

  Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft hma GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via het internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

  1. Definities

  De gegevensbeschermingsverklaring van hma GmbH is gebaseerd op de termen die door het Europees Parlement en de Raad zijn gebruikt voor de aanneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij de gebruikte termen vooraf verklaren.

  In dit privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende termen:

  • a) persoonsgegevens

   Onpersoonlijke gegevens zijn alle inlichtingen over een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden ge√Įdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  • b) betrokkene

   Datasubject is elke ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

  • c) Verwerking

   Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

  • d Beperking van de verwerking

   Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

  • e) Profilering

   Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten in verband met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

  • f) Pseudonimisering

   pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

  • g) verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

   De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

  • h) Processor

   Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

  • i) Ontvanger

   Onder ontvanger wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

  • j) Derde partij

   Onder derde wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker, en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

  • k) Toestemming

   Instemming is elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

  2. Naam en adres van de controleur

  De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is de:

  hma GmbH
  Moritzburger Str. 27
  01127 Dresden
  Duitsland
  Telefoon: +49 (0) 351 / 500 97 21
  E-mail: info@hma.de
  Website: www.hma.de

  3. Cookies

  De internetpagina's van hma GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

  Er zijn talloze internetpagina's en servers die cookies gebruiken. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en ge√Įdentificeerd via de unieke cookie-ID.

  Door het gebruik van cookies kan hma GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

  Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij of zij de website bezoekt opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een boodschappenmandje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd via een cookie.

  De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

  4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

  De website van hma GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een datasubject of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

  Het gebruik van deze algemene gegevens en informatie leidt er niet toe dat hma GmbH conclusies trekt over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de operabiliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert hma GmbH enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

  5. Inschrijving op onze website

  De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens in dit verband aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, hangt af van het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor de eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend voor een aan de voor de verwerking verantwoordelijke toe te rekenen intern gebruik zullen gebruiken.

  Bij de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internet service provider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat alleen op die manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens het, indien nodig, mogelijk maken strafbare feiten die zijn gepleegd op te helderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of de doorgifte voor strafvervolgingsdoeleinden dient.

  De registratie van de betrokkene door vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de materie, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerden zijn vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of deze volledig uit de database van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

  De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Het voltallige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

  6. Inschrijving op onze nieuwsbrief

  Op de website van hma GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven wanneer men zich abonneert op de nieuwsbrief, worden gespecificeerd in het daartoe gebruikte invoermasker.

  Het hma GmbH informeert zijn klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de mailing van de nieuwsbrief aanmeldt. Om juridische redenen wordt een bevestigingse-mail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief met gebruikmaking van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingse-mail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

  Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie, die worden toegewezen door de Internet Service Provider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.

  De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden ge√Įnformeerd indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijzigingen in de technische omstandigheden. Er zullen geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst zijn verzameld, aan derden worden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Bovendien is het ook mogelijk om zich op elk moment rechtstreeks op de website van de controller uit te schrijven voor de mailing van de nieuwsbrief of om de controller op een andere manier hiervan op de hoogte te brengen.

  7. Nieuwsbrief tracking

  De nieuwsbrieven van hma GmbH bevatten zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat wordt ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de embedded tracking pixel kan hma GmbH zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend, en welke links in de e-mail door de betrokkene werden opgeroepen.

  De persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die zij in dit verband hebben afgelegd, in te trekken via de dubbele opt-in-procedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De hma GmbH beschouwt een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

  8. Contactmogelijkheid via de website

  De website van hma GmbH bevat wettelijke voorschriften die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, evenals een directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres) omvat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Dergelijke persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

  9. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

  De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, hierin voorzien.

  Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese Richtlijn en Verordening Maker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

  10. Rechten van de betrokkene

  • a) Recht op bevestiging

   Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

  • b) Recht van toegang

   Elke persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen, en daarvan een kopie te krijgen. Voorts heeft de betrokkene krachtens de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

   • de verwerkingsdoeleinden
   • de categorie√ęn persoonsgegevens die worden verwerkt
   • de ontvangers of categorie√ęn ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
   • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
   • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van hun persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel van een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
   • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
   • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
   • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

   De betrokkene heeft ook het recht te vernemen of zijn persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht te worden ingelicht over de passende garanties in verband met de doorgifte.

   Wanneer een betrokkene dit recht op toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

  • c) Recht op rectificatie

   Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onverwijld te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

   Wanneer een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

  • d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

   Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te verkrijgen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

   • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
   • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
   • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
   • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
   • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
   • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

   Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene de door hma GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van hma GmbH zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

   Indien de persoonsgegevens door hma GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke voor de verwerking op grond van Art. 17 Para. 1 DS-GVO, hma GmbH treft redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken te compenseren voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, teneinde de betrokkene ervan in kennis te stellen dat hij die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar of kopie√ęn of replicaties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van hma GmbH zal in individuele gevallen het nodige regelen.

  • e) Recht op beperking van de verwerking

   Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

   • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifi√ęren.
   • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
   • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
   • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

   Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van door hma GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van hma GmbH zal voor de beperking van de verwerking zorgen.

  • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

   Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft ook het recht om dergelijke gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking met geautomatiseerde middelen plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

   Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR heeft de betrokkene bovendien recht op rechtstreekse doorgifte van persoonsgegevens van de ene verantwoordelijke voor de verwerking aan een andere verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

   Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van hma GmbH.

  • g) Recht van bezwaar

   Elke persoon die de gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om zich te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen.

   Het hma GmbH zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de indiening, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

   Indien hma GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bij hma GmbH bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal hma GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

   Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door hma GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

   Om gebruik te maken van het recht op bezwaar, kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot een medewerker van hma GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

  • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

   Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de EU-wetgeving of de nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en in die wetgeving passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  • Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) het wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt hma GmbH passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op betrokkenheid van de betrokkene van de kant van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

   Wanneer de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.

  • i) Recht op intrekking van de toestemming volgens de gegevensbeschermingswetgeving

   Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

   Wenst de betrokkene gebruik te maken van zijn of haar recht om zijn of haar toestemming in te trekken, dan kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke om dit te doen.

  11. Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Facebook

  De controller heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook ge√Įntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

  Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt ge√ęxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken onder meer in staat priv√©profielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

  De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, indien de betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

  Wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is ge√Įntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure komt Facebook te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene een van de op onze website ge√Įntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

  Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht indien de betrokkene op hetzelfde moment dat hij onze website oproept bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Facebook-component klikt. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

  Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

  12. Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

  De verantwoordelijke voor de verwerking heeft het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website ge√Įntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website vanwaar een betrokkene een website heeft geraadpleegd (de zogeheten verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten-batenverhouding van internetreclame te analyseren.

  De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze add-on wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd, indien de toegang tot onze internetpagina's plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

  Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om onlinerapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten in verband met de website-activiteit te leveren voor website-exploitanten.

  Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Google Analytics-component is ge√Įntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google Analytics-component toe aangezet om gegevens aan Google door te geven met het oog op online-analyse. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken.

  Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de locatie vanwaar een toegang afkomstig is en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

  De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat al door Google Analytics is geplaatst, op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

  De betrokkene heeft ook de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics en met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google, en deze verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina's aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw ge√Įnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij of zij de controle heeft, bestaat de mogelijkheid om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

  Verder informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

  13. Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Google+

  De controller heeft de Google+ knop als component op deze website ge√Įntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt ge√ęxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer priv√©profielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

  De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Wanneer een betrokkene een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt ge√ęxploiteerd en waarop een Google+-knop is ge√Įntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google+-knop toe aangezet een weergave van de desbetreffende Google+-knop van Google te downloaden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is te vinden op https://developers.google.com/+/.

  Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google elke keer dat de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en door Google toegewezen aan de respectievelijke Google+ account van de betrokkene.

  Als de betrokkene een van de op onze website ge√Įntegreerde Google+-knoppen activeert en zo een Google+1-aanbeveling doet, zal Google deze informatie koppelen aan de persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en deze persoonlijke gegevens opslaan. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een door de betrokkene op deze website gedane Google+1-aanbeveling wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de in dit account opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website in verband brengen met andere persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

  Google ontvangt via de Google+-knop altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

  Als de betrokkene niet wil dat zijn persoonsgegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Google+-account voordat hij onze website bezoekt.

  Verder informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer richtlijnen van Google over de Google+1-knop zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

  14. Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van LinkedIn

  De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website ge√Įntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt contact te leggen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

  De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

  Bij elke afzonderlijke oproep van onze website die is voorzien van een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in), zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over LinkedIn plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. In het kader van deze technische procedure krijgt LinkedIn kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn bij elke oproep van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene een op onze website ge√Įntegreerde LinkedIn-knop activeert, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

  LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan LinkedIn wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

  LinkedIn biedt de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, en om advertentie-instellingen te beheren op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn gebruikt ook partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn's cookiebeleid is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

  15. Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Twitter

  De controller heeft onderdelen van Twitter op deze website ge√Įntegreerd. Twitter is een meertalige, voor het publiek toegankelijke microbloggingdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens. Deze korte berichten kunnen door iedereen worden geraadpleegd, ook door mensen die niet bij Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde volgers van de desbetreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

  De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

  Wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is ge√Įntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Twitter-component toe aangezet een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van deze technische procedure ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene zijn bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, om deze website bekendheid te geven in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

  Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan de respectieve Twitter-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website ge√Įntegreerde Twitter-knoppen activeert, worden de aldus doorgegeven gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

  Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Twitter wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door zich bij zijn Twitter-account uit te loggen voordat hij toegang krijgt tot onze website.

  De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

  16. Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Xing

  De controller heeft onderdelen van Xing op deze website ge√Įntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt in contact te komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken op Xing. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures publiceren op Xing.

  De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

  Wanneer een betrokkene een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept die door de controller wordt beheerd en waarop een Xing-component (Xing plug-in) is ge√Įntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende Xing-component toe aangezet om een weergave van de betreffende Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing-plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. In het kader van deze technische procedure ontvangt Xing informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene worden bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd bij Xing is ingelogd, herkent Xing telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan de respectieve Xing-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website ge√Įntegreerde Xing-knoppen activeert, bijvoorbeeld de knop "Delen", wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het deze persoonlijke gegevens op.

  Xing ontvangt via de Xing-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op hetzelfde moment dat hij onze website oproept, bij Xing is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Xing wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Xing-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

  De door Xing gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.xing.com/privacy, verschaffen informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Xing. Xing heeft ook informatie over gegevensbescherming voor de XING Share-knop gepubliceerd op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

  17. Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van YouTube

  De controller heeft YouTube-componenten op deze website ge√Įntegreerd. YouTube is een internetportaal voor video's waar uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en waar andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentari√ęren, eveneens gratis. Op YouTube kunnen allerlei soorten video's worden gepubliceerd. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's via het internetportaal worden bekeken.

  De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

  Wanneer een betrokkene een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website oproept, waarop een YouTube-component (YouTube-video) is ge√Įntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure krijgen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene worden bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt opgeroepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

  YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op hetzelfde moment dat hij onze website oproept, is ingelogd bij YouTube; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

  Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

  18. Betaalmethode: gegevensbeschermingsbepalingen betreffende PayPal als betaalmethode

  De controleur heeft onderdelen van PayPal op deze website ge√Įntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betaaldiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele particuliere of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. Bovendien biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via kredietkaarten te verwerken indien een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, vandaar dat er geen klassiek rekeningnummer is. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden te initi√ęren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

  De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

  Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie "PayPal" selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betaaloptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

  De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn doorgaans voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het koopcontract zijn ook persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling.

  Het doel van het doorgeven van de gegevens is verwerking van betalingen en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke draagt persoonsgegevens over aan PayPal, met name indien er een gerechtvaardigd belang is voor de overdracht. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze transmissie is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

  PayPal mag de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen of om de gegevens namens u te verwerken.

  De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken ten aanzien van PayPal. Een intrekking heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) verwerking van betalingen.

  De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

  19. Rechtsgrondslag van de verwerking

  Art. 6 I lit. a DS-GVO dient onze onderneming als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van verzoeken om inlichtingen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moest worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat zij specifiek door de Europese wetgever worden genoemd. In dit verband was het Hof van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

  20. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde worden nagestreefd

  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

  21. Duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

  Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract.

  22. Wettelijke of contractuele bepalingen betreffende de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

  Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijv. gegevens van de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene zijn persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval uitleggen of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

  23. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

  Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft f√ľr Datenschutz GmbH, die als gegevensbeschermingsfunctionaris optreedt, in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanw√§lte.